Mögeltester behöver tolkas

Ett test är inte en absolut sanning, det kan finnas många felkällor och det kan dessutom tolkas fel. Därför måste alltid en expert hjälpa dig att tolka testet. Används testet fel, kan det få förödande konsekvenser. I synnerhet om du inte förstår vad det säger och därför dröjer dig kvar i en dålig miljö.

Det händer återkommande att jag får till mig berättelser om hur tester har tolkats som att man har en bra inomhusmiljö eller där andra hjälpsamma men outbildade personer, hjälpt till att tolka det så. Återkommande har det också visat sig att det finns en omfattande problematik i inomhusmiljön.

Olika testmetoder

Jag använder mig av realtids-PCR eller qPCR-teknik, som bestämmer antalet art-typiska DNA-snuttar. Tekniken är exakt och används av forskare i syfte att avgöra hur mycket mögelsporer som finns i en inomhusmiljö. Att tekniken är exakt innebär inte att du får ett exakt svar. Du får heller inte svar på allt.

Alla DNA-test är inte samma! Olika laboratorium sätter olika gränsvärden. Alltså bestämmer vad som är ”normalt”. Min erfarenhet av att jämföra tester från samma miljö visar att det kan skilja sig avsevärt beroende på vilket laboratorium man valt.

Olika laboratorium väger in olika parametrar. Så bara för att tekniken är samma, så innebär det inte att du kommer att få samma svar.

Dessutom genererar en del rapporter, som lättare kan misstolkas än andra. I värsta fall missas viktig information eftersom man inte vägt in att olika arters förekomst i en inomhusmiljö väger olika tungt för bedömningen. Det går alltså inte att säga att ”lite” förekomst av en art är lika mycket värt som ”lite” förekomst av en annan art. En del arter ska helt enkelt inte finnas alls. Det här kan bara utbildade och professionella reda ut åt dig. Och i praktiken innebär det att det som ser ”grönt” ut (bra), faktiskt indikerar en skada.

Jag använder inte odlingar. Därför att det finns mögelsporer i alla miljöer. Det kommer att börja växa, därför säger det oss ingenting.

Jag använder inte spormätningar. Därför att det inte är en exakt metod. Vid ett tillfälle skickades tio luftprover via Umeå Universitet, från samma miljö till tio olika laboratorium. Och tillbaka fick de tio olika svar. Resultatet tolkades som att luftprover inte är en tillförlitlig mätmetod, vilket också är min erfarenhet.

Snabbtester härstammar från livsmedelsbranschen för att avgöra om något är sterilt eller inte. Det enda vi får svar på är om något lever. Alltså ett test som inte tillför oss någonting.

När jag gör en utredning och har en synlig skada, använder jag materialprov. Det är en exakt metod där man mikroskoperar och kan avgöra med säkerhet vad som växer eller inte. Men eftersom det sällan är synliga skador vi har, är DNA-testet en bra start.

En pusselbit

Ett mögeltest är bara en pusselbit i ett större pussel. Därför ställer jag frågor när jag återkopplar ett provsvar. För testet är bara intressant ihop med andra faktorer.

Ett ”negativt” provsvar kan aldrig friskriva en byggnad från fukt- och mögelproblem. Det kan alltså aldrig användas som ”bevis” för att det är ett friskt hus.

Främst ska testet ses som en indikation. Bara en innemiljöutredning kan ge en absolut sanning.

Felkällor

När jag tar prover själv hemma hos andra, kan jag ta flera som visar samma resultat. Jag kan återkomma och få samma resultat igen. Jag har få felkällor.

Det händer att jag får till mig att tester inte utförts enligt instruktion. Och då kan det skilja, ibland mycket. Var man tar testet, hur gammalt dammet är och hur testet hanteras kan påverka. Därför är det viktigt att följa de instruktioner som följer med, som jag har skrivit.

Sammanfattningsvis är det avgörande att välja ett test från någon som kan tolka det åt dig, men även från ett laboratorium som har lång erfarenhet.

Den första bedömningen och tolkningen gör laboratoriet. Den andra gör jag, utifrån all den samlade information jag har.

Läs mer om hur en utredning går till sedan, när den första ”pusselbiten” indikerar problem: Så går en innemiljöutredning till.

Läs mer om DNA-teknik: Testa om du har mögel – med DNA-teknik

Beställ test: Mögeltest med DNA-teknik