Hur går en innemiljöutredning till?

En utredning kan i verkligheten gå till hur som helst. I den här artikeln förklarar jag hur jag arbetar enligt SWESIAQ-modellen och utifrån min erfarenhet och kunskap kring symptom och effekter av fuktskadade hus.

SWESIAQ, Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate, är en oberoende, ideell svensk förening som arbetar för mer hälsosamma inomhusmiljöer.

Föreningen har tagit fram en metod för systematisk utredning av orsaker till att brukare upplever hälsobesvär kopplade till innemiljön i byggnader – SWESIAQ-modellen. Den ger inte bara stöd till innemiljöutredare, utan ger brukaren, alltså den boende, möjlighet att förstå både innemiljöproblem och hur utredningar bör gå till. Den är också ett stöd för dem som upphandlar eller beställer en innemiljöutredning, och är till nytta för många andra typer av intressenter som kan bli inkopplade i de ofta komplicerade utredningsförloppen.

Inventering

Varje utredning börjar med en inventering. Det innebär att jag går igenom kända riskfaktorer och mäter det jag kan utan att förstöra ytskikt eller öppna i konstruktionen. Det är också viktigt att förstå husets historik, konstruktion, om det funnits problem tidigare, hur det eventuellt har åtgärdats samt främst brukarnas hälsa och mående. Därför börjar jag alltid med att göra en symptombeskrivning, så kallad besvärshistorik.

Jag gör också beräkningar av fukttillskott och går igenom ventilationen som är en vanlig orsak till kondensskador och fuktproblematik i bostäder.

Resultaten blir indikativa som regel, förutom i krypgrund och på vind där jag kan mäta med stift och få ett faktiskt värde på fuktkvoten i ett material.

Om det är befogat använder jag en värmekamera. Med den kan jag upptäcka läckagevägar av luft, för att på så vis kunna dra slutsatser om hur luften och därmed fukten vandrar igenom exempelvis konstruktionen.

Att göra en inventering är ett kostnadseffektivt sätt att arbeta på. Inventeringen tar oftast runt 2-3 timmar för en villa. För större lokaler kan det ta betydligt längre tid. Sedan tillkommer kostnad för protokollskrivning med åtgärdsförslag.

Att ha ritningar redo är bra! Stängda dörrar och fönster samma dag underlättar också bedömningen.

Symptom en viktig indikator

Att förstå orsaker till symptom är ofta komplicerat. Orsakerna kan vara många och dessutom samverka. Jag kan bara titta på orsaker i bostaden, men resonera med brukaren om orsakstänk.

För att jag ska lyckas med min utredning behöver jag ibland blanda in experter från vården. Antingen för att utesluta andra orsaker eller för att få stöttning i läkningen. Både vanliga vården och funktionsmedicinska vården kan vara aktuell, beroende på brukarens önskemål.

Jag ser inte en utredning som lyckad innan den som bor i bostaden mår bra. Men är medveten om att läkning tar tid.

Provtagning

Mikrobiella skador är inte alltid synliga, utan kan växa dolt inne i konstruktionen. Det kan också röra sig om torra skador. Även om det finns fukt, går det inte att mäta inne i konstruktionen utan att förstöra. Och ska man frilägga, behöver man veta var man ska börja leta.

Därför är det bra att komplettera inventeringen med ett DNA-test. Då får du ytterligare en pusselbit att lägga till det stora pusslet. Och en innemiljöutredning är just ett pussel ur den aspekten. Ett sådant test kan också vara bra att ta innan och efter åtgärd, för att avgöra om åtgärden fick önskad effekt eller om det kan finnas fler skador som ännu inte upptäckts.

Även annan provtagning kan bli aktuell. Exempelvis för att få svar på i vilket material det kan finnas en fuktskada eller om lim under plastmatta har utsatts för fukt och förtvålats.

För att avgöra om en missfärgning verkligen är en mikrobiell påväxt, är det bra att ta materialprov. Det är också ett bra sätt att avgöra hur mycket som behöver rivas vid en eventuell skada, eftersom mikrobiell påväxt inte alltid syns.

Fördjupad utredning

Om inte åtgärder från inventeringen är tillräckliga, krävs en fördjupad utredning. Främst behöver vi förstå hur problemen har uppstått. Att bara åtgärda problemen, kan göra att de snart återvänder.

I den fördjupade utredningen kan det bli aktuellt att frilägga på ett eller flera ställen för att kunna mäta och undersöka inne i konstruktionen.

Är husets symptombild komplicerad, kan det bli en följetång där vi åtgärdar en sak i taget och utvärderar åtgärderna löpande.

Jag har lösningar för vind, krypgrund, ventilation och de åtgärder jag föreslår, utöver att ta bort eventuellt skadat material.

Du är alltid delaktig i processen och har full insyn!