”Limsjuka” och sjuka hus

När människors hälsobesvär misstänks vara byggnadsrelaterat är det viktigt att utreda och hitta orsaken. Fukt kan ge upphov till mikrobiella skador och kemiska reaktioner. I en utredning är det viktigt att identifiera vilka emissioner som förekommer i inomhusmiljön för att kunna åtgärda orsaken.  

En vanlig orsak till kemiska emissioner i inomhusmiljön är fuktiga betongkonstruktioner med en limmad plastmatta på. Plastmattan som är tät, hindrar fukten från att avdunsta från betongen. Eftersom betongen är alkalisk (basisk), kan den med hjälp av fukten orsaka en så kallad alkalisk hydrolys av limmet, vilket medför kemiska reaktioner och att nya ämnen bildas. N-butanol och 2-etyl-1-hexanol är exempel på flyktiga ämnen som kan bildas vid en sådan process, och som sedan kan ta sig igenom plastmattan och till vår inomhusmiljö där de kan orsaka hälsobesvär. När fuktproblem uppstår i en byggnad kan den som vistas där besväras av exempelvis huvudvärk, trötthet, koncentrationssvårigheter samt irritation och torrhetskänsla i ögon, näsa, hals och hud.  

PVC-mattor är tätare än Linoleum, därför är det vanligare med sådana här skador vid användande av PVC-matta. I de fall Linoleum-matta limmats på fuktig betong, kan det dock utöver nedbrytning av limmet, uppstå mikrobiell påväxt. Mikrobiell påväxt luktar sällan, däremot kan de så kallade förtvålningskemikalierna innebära en elak lukt.  

2-etyl -1 hexanol och n-butanol utgör majoriteten av nedbrytningsprodukterna, därför används de som indikatorämnen vid skadeutredningar. Om indikatorämnena hittas i inomhusmiljön är det troligt att en skada i golvkonstruktionen har inträffat.

Svårutrett

Så länge den kemiska hydrolysen pågår kan man upptäcka förhöjda fuktvärden under mattan. Efter att byggfukt har torkat ut eller omfördelats kommer den kemiska hydrolysen att upphöra. Därför går det inte alltid att upptäcka skadan med en fuktindikator.

Det går inte avfärda problem baserat på lukt eller avsaknad av lukt. Lukten kanske inte blir påtaglig innan man skurit hål på mattan.   

Det finns också misstankar om att förekomsten av de här emissionerna negativt påverkar mätvärden, det vill säga att man mäter en lägre relativ fuktighet i betongen än vad man egentligen har. En teori är att vätebindningar uppstår mellan kemikalierna och fukten i betongen så att vattenmolekyler inte avges vid en mätning. Här behövs mer forskning för att få en rättvisande bild.

Främst bör de människor som vistas i byggnaden och uppvisar symptom tas på allvar.

Förebygga

Det är enkelt att förebygga att lim bryts ner och förtvålas. Betongen ska vara tillräckligt torr innan ytskiktet appliceras. Hur mycket betongen måste torka, avgörs av vilket ytskikt som ska användas. Fuktig betong är sällan ett problem i sig, det är när den kommer i kontakt med material som riskerar att på olika sätt skadas eller påverkas av den alkaliska fukten, som det uppstår problem. Varje materialtillverkare ska tillhandahålla upplysning om just deras materials förutsättningar, det finns också branschspecifika anvisningar att förhålla sig till så som Ama Hus 18.

Enda sättet att avgöra om betongen är tillräckligt torr är att mäta fukten. Praxis är att mäta den relativa fuktigheten, RF. Det är lätt att göra felbedömningar då det är en mycket komplicerad mätning, därför rekommenderas att anlita auktoriserade fuktkontrollanter.

Det är också viktigt att städa enligt anvisningar från tillverkaren av materialet. Skador kan uppstå som följd av för riklig mängd fukt. Sådana problem kan vara vanliga på exempelvis skolor där städansvariga inte fått rätt information gällande skötsel av mattorna.

Åtgärder

Problem uppstår trots att det hade varit en enkel sak att förebygga. Då står man som regel inför omfattande åtgärder och kostnader, eftersom kemiska ämnen har diffunderat eller trängt långt ner i betongskiktet.

Efter att mattan är borttagen och underlaget rengjort, kan man applicera ett spärrskikt som syftar till att hindra de kemiska ämnena att tränga upp genom spärrskiktet. Det utgör också en fuktspärr och alkalispärr som förhindrar kemisk hydrolys, det vill säga nedbrytning av lim.

Ett mer vedertaget sätt är att mekaniskt ventilera golvet genom en luftspalt. Då förs de kemiska ämnena bort och påverkar inte inomhusmiljön. Platonmatta är ett exempel.

Källa
Boverket – Kriterier för sunda byggnader och material
RBK – Fuktproblem gör ingen glad
Alkalisk fukt i betong – kemiska emissioner