Ny studie avråder från psykologisering av effekter av sjuka hus

Symptomen människor upplever som har exponerats för ett fukt- och mögelskadat hus, kan vara många och ofta diffusa. Det gör det svårt både för den drabbade och för vården att förstå orsaker. Drabbade berättar att vården hellre väljer att psykologisera än att prata orsaker, vilket försämrar möjligheten att läka och bli frisk igen.

För att uppskatta vilka effekter det kan få att exponeras för fukt- och mögelskadade hus, genomförde ett finskt forskarlag en studie som precis har publicerats. I studien jämförde forskarna personal som arbetade i ett mögelskadat polishus med personer som inte hade exponerats för fukt- och mögel (1).

Resultatet av studien bekräftar det man tidigare kommit fram till, att vad de själva anger är toxisk eller giftig inomhusmiljö, kan orsaka en mängd neurologiska symptom. Dessutom var andelen patienter som utvecklade MCS, Multiple Chemical Sensitivity eller kemisk intolerans som det också kallas, högre i gruppen som hade exponerats för det ”sjuka” huset.

Dålig inomhusmiljö utgör därför inte bara en risk för att utveckla astma och andningsproblem, utan bör ses bredare som en systemisk biotoxikos, det vill säga förgiftning som följd av biologiska toxiner, menar forskarna. Därför avråder de från att göra psykologiseringar utan att nämna den underliggande orsaken.

Samma slutsats har forskarlaget tidigare kommit fram till när man undersökte vad personer som hade vistats i ett fukt- och mögelskadat sjukhus, fick för påverkan (2). Personalen som arbetade där hade neurologiska problem och utvecklade MCS i högre utsträckning än andra.

En av artikelförfattarna beskriver också, efter att ha gjort en genomgång av tidigare gjorda studier, att kroniska besvär som följd av fukt- och mögelskadade byggnader kan undvikas (3). Men fortsätter man exponera sig, riskerar man i värsta fall livshotande tillstånd och extrema känsligheter. Vissa data talar för att man kan utveckla autoimmuna sjukdomar som följd av exponering, men det behöver forskas på mer för att fastställas.

Effekterna av fukt- och mögelskadade miljöer bör tas på allvar. Främst bör försiktighetsprincipen råda och stöd erbjudas drabbade.

Källa
1. High Prevalence of Neurological Sequelae and Multiple Chemical Sensitivity Among Occupants of a Finnish Police Station Damaged by Dampness Microbiota
2. Moist and Mold Exposure Is Associated With High Prevalence of Neurological Symptoms and MCS in a Finnish Hospital Workers Cohort
3. The Roles of Autoimmunity and Biotoxicosis in Sick Building Syndrome as a ”Starting Point” for Irreversible Dampness and Mold Hypersensitivity Syndrome