Platta tak läcker ofta

Läckande tak är både det vanligaste och dyraste byggfelet enligt Boverket. Platta tak räknas som riskkonstruktion och löper större risk för skador. Felen uppstår under produktionstiden och upptäcks först efter garantitidens utgång, dessutom tror branschaktörerna att skadorna kommer att öka.

Det här kan man läsa i Boverkets rapport, som är en enkätundersökning (1). Även låglutande tak räknas som ”platta”, vilket innebär att vinklar på mindre än 14 grader per definition är ett platt tak.

Det ställer stora krav på takläggaren, eftersom fallgroparna är många. Skador i form av inträngande fukt genom platta tak, upplevs vara orsakade av problem i hantering, utförande, underhåll, snarare än materialfel, enligt Boverkets rapport. Ett problem är att det tar lång tid att upptäcka fel, och då har garantitiden redan gått ut.

Boverkets kartläggning av fel, brister och skador inom byggsektorn.

Anledningen till att vi bygger platta tak kan vara estetisk, men skälet kan också vara att detaljplanen begränsar byggnadshöjden och att man vill få in så många våningar som möjligt inom den tillåtna byggnadshöjden.

Viktigt att tänka på

Platta tak ställer stora krav på tätskiktet. Det är viktigt att välja rätt material, men också att det blir tätt överallt och att inte skador uppstår på tätskiktet som gör att vatten kan tränga igenom.

Ofta saknas taksprång och skyddande plåtdetaljer, inte sällan av estetiska skäl. I sådana fall måste andra lösningar tillämpas, vilket ställer högre krav på material, konstruktion och utförande.

Ett platt tak har inte samma livslängd, och behöver därför bytas ut oftare än andra tak.

Snöröjning är viktigt för att undvika snölast. Snöröjning måste också ske så att man inte riskerar att skada taket.

Platta tak kräver underhåll

Har du ett platt eller låglutande tak, krävs generellt sett mer underhåll än om du hade haft ett tak med lutning. Dels behöver du regelbundet se över både taket och vinden så att det inte har uppstått skador. Dels behöver du hålla taket fritt från organiskt material. Dessutom måste du vara försiktig så att du inte skadar taket när du rengör.

Extra viktigt att kontrollera är pappen (om taket är byggt av papp), så att inte den är sliten, infästningar där det är större risk för inläckage, plåtarbeten samt avrinning som hängrännor och stuprör, så att de är rensade och transporterar bort vatten som de ska.

Finns takbrunnar behöver de rensas löpande.

Det råder olika meningar om hur ofta du behöver se över ditt platta tak, men många menar att ett löpande underhåll flera gånger per år är nödvändigt.

Källa
1. Boverkets rapport

Läsvärt
Försäkringsbolaget Gar-bos rapport om byggtrender